വാഴു്ക സുചരിതേ ഗുണമഹിതേ

ചിത്രം/ആൽബം:നിര്‍മ്മല
ഗാനരചയിതാവു്:ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്‌
സംഗീതം: പി എസ്‌ ദിവാകര്‍ , ഇ ഐ വാര്യര്‍
ആലാപനം: പി ലീല


വാഴു്ക സുചരിതേ ഗുണമഹിതേ
ഭൃഗുസുത രാമവീരജാതേ
(വാഴു്ക സുചരിതേ)

നീലസാഗര രശനേ ജയഹേ
മലയശിഖരമകുടരചനെ
(വാഴു്ക സുചരിതേ)

ഭൂരിധനെ ശുഭസദനെ
സതതസുഖിതസുജനേ
(വാഴു്ക സുചരിതേ)

ശ്രവണാഭിരാമം തവപുണ്യനാമം
ഉലകതില്‍ നിറകനികാമം
മാ ബലിപരിലാളിതേ
രമാസമാദൃതപദേ
(വാഴു്ക സുചരിതേ)

മോഹനധാന്യശാലിനീ
സുരഭില സൂനലതാവലീ
മാലിനി തവ ജയ ആ...
ഗാഥപാടി ആടാവൂജനത -
പലകാലമേ കലാനിലയേ
നിരാമയേ
Share on Google Plus

About One Two Three VIDEO

Hitmalayalamsong.com is a promotional purpose website; it contains Malayalam movie songs lyrics in English and Malayalam language. All posted lyrics you tube video links also available. Hitmalayalamsong.com is not publishing any copy right contents, the basic intention for this site is to promote the new generation singers who need the song lyrics to learn and present the songs in front of public audiences

0 comments:

Post a Comment